O klubie

Uczniowski Klub Sportowy „Clan”w Ostrołęce (UKS Clan Ostrołęka) jest klubem zrzeszającym uczniów, nauczycieli i sympatyków.  Jego siedzibą jest II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida  w Ostrołęce.

Klub wpisano 15 marca 2000 r. pod numerem 19 do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki – Powiat Grodzki.

UKS Clan powstał z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i potrzeb młodzieży w celu organizowania pozalekcyjnego życia sportowego. Dodatkową motywacją była możliwość poprawy bazy sportowej w postaci bezpłatnego przydziału sprzętu sportowego z Głównego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu , który w początkach działalności naszego klubu otrzymaliśmy.

W momencie powstania klubu pracę szkoleniową  z młodzieżą prowadzili nauczyciele wychowania  fizycznego II LO:
– mgr Pierzchała Halina
– mgr Sobczak Marta
– mgr Kaliszewski Ryszard

W 2008 roku sekcję lekkiej atletyki  zarejestrowano w Warszawsko – Mazowieckim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki. Klub posiada licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce. Szkolenie w sekcji lekkoatletycznej prowadzą wykwalifikowani nauczyciele – trenerzy II klasy sportowej posiadający licencje trenerskie PZLA i WMOZLA (więcej) .

Najzdolniejsza młodzież reprezentuje klub, szkołę, miasto na zawodach różnego szczebla i imprezach okazjonalnych oraz Szkołę Promocji Zdrowia na zawodach sportowo – rekreacyjnych podczas Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia.

Klub uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Sportu „Polski Sport 2024”, w Ogólnopolskich E–Spartakiadach Dzieci i Młodzieży, ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych oraz przygotowuje do egzaminów sprawnościowych na wyższe uczelnie.

Statusowe cele klubu UKS Clan to:                         

1) Działalność nieodpłatna

a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna rodziców i sympatyków Klubu.

b) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej zgodnie z ich zainteresowaniami sportowymi.

c) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

e) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

f) prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych jako  Szkoła Promocji Zdrowia.

g) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

h) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

i) prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: lekkiej atletyki, koszykówki, piłki siatkowej

j) organizacja imprez sportowych, obozów i szkoleń.

2) Działalność odpłatna

a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna rodziców i sympatyków Klubu.

b) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

c) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

d) prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych jako  Szkoła Promocji Zdrowia.

e) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

f) prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki.

g) organizacja imprez sportowych, obozów i szkoleń.